• en
 • ga

:

Description

:

Description

Track Listing

 1. Bàrdachd le Niall MacLeòid[0.08]
 2. Fàilte don Eilean Sgiathanach[]
 3. An t-Oigh'r Og[]
 4. Pipe Major Donnie MacKenzie[]
 5. Coille an Fhàsaich[]
 6. Fàgail Viewfield[]
 7. Bràigh Uige[]
 8. Oran do Iain Breac MacLeoid[]
 9. Oran Mòr MhicLeòid[]
 10. Bàrdachd le Uilleam Ros[]
 11. Camus Mòr - Messengers of Bride[]
 12. Oran Beinn Li[]
 13. Soraidh le Eilean a' Cheo[]
 14. Braigh Uige (Braes of Uig)[]
 15. Iain Ghlinn Cuaich[]
 16. Solus m'aigh[]
 17. Kate Martin's Waltz[]
 18. Celtic Jive[]
 19. Blair's got a Wah-Wah pedal (and he's gonna use it)[]
 20. Ghost of Glasgow[]
 21. Growing Up[]
 22. Mardi Gras Music[]
 23. Glove Game (Benny Lynch)[]
 24. Irish Eyes[]
 25. King is King[]
 26. Failte (do'n ghaìdhealtachd)[]
 27. Eìsd (ris an oigridh)[]
 28. Mhaìread[]
 29. Err in Peace/roisin dubh[]
 30. Donald, Willie and his dog[]
 31. Range Games[]
 32. Eilean Uibhist mo ruin (Uist my love), Irene Meldrum's Welcome to Bon Accord, Iain R. Douglas[]
 33. Dark Island[]
 34. Step Dancing[]
 35. Alex MacEachern's Strathspey, Beverley in Barra[]
 36. Gu tir (Landward)[]
 37. Alan MacPherson of Mosspark, Crossing the Minch, Brolum[]
 38. So'nam shineadh air an t-sliabh (tears on the tide)[]
 39. Òganaich an òr-fhuilt bhuidhe[]
 40. The Sailor's Wife, Morrison's Jig, The Tenpenny Bit, Kate Martin's Waltz[]
 41. The Harper's Farewell to Bushmills[]
 42. An Coire Riabhach[]
 43. Canon in D[]
 44. One Hump or Two?[]
 45. An Eal' air a' Chuan[]
 46. The Musical Priest[]
 47. Eilean a' Cheò[]
 48. Ailean Duinn, Discovery, Peter Davidson's Reel[]
 49. An t-Iarla Diurach[]
 50. An Honest Man[]
 51. Bho'n chuir mo leannan culthaobh rium, Dh'fhalhainn sgiobalta, Meal do bhrògan, Nead na lach as a luachair[]
 52. Take Five, Willa Fjord[]
 53. Thig an smeòrach as t-Earrach[]
 54. Chì mi'n toman[]
 55. Aignis[]
 56. Tha mo spiorad cianail[]
 57. Bha mi latha Samhraidh an Steòrnabhagh / The Conundrurn[]
 58. 'S daor a cheannaich mi'n t-iasgach[]
 59. Ho ro chan eil cadal orm[]
 60. Gràdh geal mo chridh'[]
 61. Gur muladach sgìth mi[]
 62. Bràigh Loch Iall[]
 63. Oran na maighdinn-mhara[]
 64. M'eudail air do shùilean donna / Làrach do thacaidean[]
 65. Och nan och tha mi fo mhulad[]
 66. Mo nighean donn 's toigh leam thu[]
 67. 'S e Siabost as bòidhche leam[]
 68. Màiri mhìn mheall-shùileach[]
 69. Eilean beag Leòdhais[]
 70. Banais Mòr Chamshroin[]
 71. Ceann Loch an Dùin[]
 72. Ochoin a Rìgh gur e mi tha muladach[]
 73. Mòr nighean a' Ghibearlain[]
 74. Bu tu mo chruinneag bhòidheach[]
 75. Dìreadh nam beann àrda[]
 76. Oran Chaluim Sgaire[]
 77. Ailean Duinn[]
 78. Fath mo mhulaid a bhith ann[]
 79. Soraidh bhuam gu Eilean Bharraigh[]
 80. Puirt a beul[]
 81. Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe[]
 82. Sheol mo run[]
 83. Co ni mire rium?[]
 84. Oran do Eilean Mhiughlaidh[]
 85. Disathuirne ghabh mi mulad[]
 86. Ochoin a Righ gur e mi tha muladach[]
 87. 'S toigh leam an ciobair[]
 88. Gur e mis' tha gu tinn[]
 89. A Summer in Skye[]
 90. The Skye Glen Waltz[]
 91. The Second Sight[]
 92. The Landlord's Walk[]
 93. A' Bhean lonmhainn (The Beloved Wife)[]
 94. lain Angus Douglas's Welcome to the Big Wide World/The Woodworker/An Corran Glas[]
 95. The Gugahunter[]
 96. NicMhathain's "Thank You"[]
 97. An Còcaire Beag (The Little Chef)[]
 98. Skye at Last![]
 99. Fear Beag a' Chridhe Mhòir[]
 100. Nelson Mandela's Welcome to the City of Glasgow[]
 101. Ora Nam Buadh (Hymn of the Graces)[]
 102. Miss Ina MacLellan's Air[]
 103. Sheila Gordon of Weem[1:57]
 104. Tha fadachd cian do ghaoil orm[2:21]
 105. 'S truagh nach d'rugadh dall mi[4:28]
 106. Hai-o eadaraibh o[4:02]
 107. Ho-ro 's toigh leam fhìn thu[4:36]
 108. Waulking Song Set (Togaibh fonn an drasda/Beir Soiridh, soiridh bhuam/Fa rithill o ho)[3:46]
 109. Buaidh na bàrdachd[3:17]
 110. A' fàgail Ghriais[3:54]
 111. Haghaidh o, haghaidh o[1:21]
 112. Chi mi thallad[4:25]
 113. Is e cho prìseil dhomh[5:33]
 114. A' fighe le feur[2:12]
 115. Leabaidh Naoimh Aula[7:35]
 116. The Isle of Skye - Reels[]
 117. The Gay Gordons - 4/4 Marches[]
 118. Two Step[]
 119. Gaelic Waltz Selection[]
 120. Highland Scottische - Scottisches[]
 121. Strip the Willow - Pipe Jigs[]
 122. Continental Waltz[]
 123. Eva Three Steps - 6/8 marches[]
 124. Mrs MacLeod - Reel 8x32[]
 125. Canadian Barn Dance - 2/4 Marches[]
 126. 6/8 Marches led by David Hume[]
 127. Gaelic Waltz[]
 128. The Linton Ploughman - Jigs 4x32[]
 129. Polka[]
 130. Selection of Reels - 5/32 Reel[]
 131. Medley - Slow Air, Waltz, 2/4 March and Reel[]
 132. A Tribute to Alex McArthur - 2/4 Pipe March[]
 133. Orcadian Strip the Willow - Pipe Jigs[]
 134. Nuair bha mi òg[]
 135. Oran Beinn-Lì[]
 136. Chuir ni chas mhòr[]
 137. Tha'n t-uisg', tha'n ceò[]
 138. Rannan Breugach[]
 139. Laoidh Fhraoich[]
 140. As an doimhneachd[]
 141. Deàrrsadh gealaich air Loch Hòstadh[]
 142. A' Ràcan a bh' againne[]
 143. O, 's ann tha mo ghaol-sa thall[]
 144. Bothan àirigh am Bràigh Rainneach[]
 145. Alasdair à Gleanna Garadh[]
 146. Tha Biodag aig MacThòmais/ Siud a' rud a thogadh fonn/ Alasdair Gorm[]
 147. Am maraiche 's a leannan[]
 148. Fac thu na fèidh?/ Chuirinn mo bhalachan []
 149. Cumha Iain Ghairbh[]
 150. A' Chlach agus Màiri[]
 151. Chaidh mo Dhonnachadh na bheinn[]
 152. Bha buachaillean an dùthaich shear[]
 153. Mo bhò dhubh mhòr / Tiugainn leam 'ille dhuibh/ Tha fear am beinn Ruidhleadh mo nighean donn[]
 154. O 's toil 's gu rò thoil leam[2.41]
 155. Dh'fhalbh m'inntinn[2.34]
 156. Tha sneachd' air Druim Uachdair[3.18]
 157. Am maraiche 's a leannan[]
 158. Cuir a chinn dìlis[3.15]
 159. Tha mise fo mhulad san àm[3.49]
 160. Nuair a ràinig mi 'n doras[3.02]
 161. Smeòrach Chlann Ràghnaill[2.44]
 162. 'S mi air m'uilinn sa' leabaidh[5.15]
 163. Màiri Nighean Alasdair - Gaol na h -Oige[4.28]
 164. Ri fuaim an taibh[3.44]
 165. Air feasgar soilleir samhraidh[]
 166. A chailin duinn a chuailein rèidh[2.26]
 167. Uamh an Oir[4.22]
 168. Clò Mhic Ille Mhìcheil & Blue Bonnets[3.57]
 169. A Fheasgaich Oig as Ceanalta[2.25]
 170. The DTs set[4.31]
 171. Mo Chailin Dìleas Donn[4.48]
 172. Puirt a Beul[3.47]
 173. Dòmhnall nan Dòmhnall[4.21]
 174. The Nameless Clan[4.08]
 175. Cumha Coire Cheathaich[4.04]
 176. Bha Mo Leannan Ann[3.00]
 177. The Para Handy Set[5.01]
 178. Ghràidh an Tig Thu?[3.55]
 179. The Harpie Set[4.45]
 180. 'S truagh nach d' rugadh dall mi[4.53]
 181. Close to Home[3.00]
 182. The Kitchenmaid, The Thief & The Tailor[2.55]
 183. Eilean Scalpaidh na Hearadh[3.43]
 184. Jim Christie of Wick, Jim MacBay's Welcome[3.34]
 185. Lochcarron, Fiona MacLeod, Major Manson, Cockerel in the Creel[2.47]
 186. Eilean a' Cheò[3.40]
 187. Jimmy McHugh, Farrel O'Gara, The Controversial Ree, Kathleen's Fiddle[5.33]
 188. The Pap of Glencoe, Mrs HL MacDonald of Dunach[3.22]
 189. Jimmy Ritchie's March, Donald Black[2.51]
 190. Maighdeanan na h-airigh, Leanabh an aigh[2.46]
 191. Angus Campbell's Farewell to Stirling, The Piper's Bonnet, The Little Cascade[4.01]
 192. Garden of Skye, Dorothy Leur's Jig, The Night at Glenzier, Walking on the Moon[4.36]
 193. The Ardgour Beef Rustler, Inverinate House, Morag the Hillwalker, West Mabou Reel[5.09]
 194. Kintail (Theid mi dhachaidh 'chro Chinn t-saile)[4.45]
 195. Danns an t-sabhail[2.56]
 196. Home at Last[1.16]
 197. Return to Whiplash gulch[1.35]
 198. Castaway[5.46]
 199. This is where I am[3.58]
 200. A day in the rain[4.21]
 201. The games we play[3.58]
 202. Amazon[4.27]
 203. Scotia Nova[4.17]
 204. While you were asleep[4.30]
 205. Wasted Time[4.45]
 206. Whatever you say[3.51]
 207. Farewell to the Mill[3.06]
 208. The Timekeeper[5.13]
 209. The Highlander's Revenge[4.23]
 210. Cambridge Caravan Catastrophy[5.10]
 211. Liza Mulholland[3.35]
 212. Sir Henri Laphroaig Dinoir of Cluthibootle[2.59]
 213. Grindaboo[4.09]
 214. Cajun Chaz (Wild man of rock)[3.11]
 215. 101 Reasons[3.39]
 216. Cianalach[1.58]
 217. The Promotion Jig[3.18]
 218. The Miser[3.24]
 219. Peggy Mulholland[4.24]
 220. Bill and Sandy[3.53]
 221. Falls of Lora[3.35]
 222. Cropey's[4.07]
 223. Jack Daniels, The Little Cascade , Dancing Feet , Allan MacDonald’s Reel [4.00]
 224. Si Mòrag a rinn a' bhanais, Gille crùbaich as a’ ghleann, 'S ann an Ile, O thèid mi fhìn, Si Mòrag a rinn a' bhanais[2.47]
 225. An Caiora ,Tè bhàn, tè bhàn, tè bhuidhe bhàn , Lag nan Cruachan ,Thug mi’n oidhche raoir san àirigh [4.19]
 226. The Panda, Clueless, Break your bass drone[5.53]
 227. Cabarfeidh , Miss Delicia Chisholm[2.29]
 228. The Bag of Plums, Catriona Mackay o da Law Hill, Dundee, Jimmy Ward’s Jig ,The Roaring Barmaid[3.58]
 229. The Swan[5.30]
 230. Marjory Lowe ,Jock Skinner , Thomas Mackay,The Braes of Mealnais[3.18]
 231. The Henrywood Fall, The Heights of Cassino[2.35]
 232. The Argyllshire Gathering,The 74ths Farewell to Edinburgh [3.18]
 233. Trip to Hervie’s, George and Eileen Hunter, Frank’s Reel [5.10]
 234. Tioram air tìr , Fàilte Rudha Bhàtairnis, A ribhinn oìg bheil cuimhn' agad? Mo mhàthair[4.37]
 235. Braes of Castle Grant, The Seagull, The Kildonan Jig[4.41]
 236. Wood's Lamentations, Ewan Forfar's Hornpipe[3.23]
 237. Iain MacFadyen's Welcome to Clickimin, The Famous Baravan, The Duck, Maggie's Pancakes[3.58]
 238. Mrs HL MacDonald of Dunach, John MacColl's welcome to Kilbowie Cottage[3.15]
 239. Tha Banshee, Siobhan O'Donnell, Laura Lynn Cunningham, Jenna Reid of Quarff[4.20]
 240. Miss Alex and Tracey Thompson[3.36]
 241. Athchuinge[3.07]
 242. Psalm 92[2.58]
 243. Psalms 117/150[4.25]
 244. Psalm 42:1-3, 6-10 [4.31]
 245. Psalms 19:1-6, 14 and 8:3-9[4.08]
 246. Psalm 24 [6.58]
 247. Psalm 108[5.24]
 248. Psalm 23[2.57]
 249. Psalm 139: 5,6[3.25]
 250. Solus m' Aigh[4.13]
 251. Triall Chaluim Chille[9.21]
 252. Cearcall a' Chuain[3.19]
 253. Psalm 139:1-9, 26[4.20]
 254. Do làmh a Chrìosda[3.21]
 255. Cia domhain gràdh an Athar dhuinn[4.49]
 256. Psalm 65:1[2.39]
 257. The Snipe; The Honourable Mrs. Rous; Sandy Beaton[5.27]
 258. Scott Skinner's Welcome to Inverness; Maggie Cameron; Donald MacLean[6.09]
 259. The Moor of Clunes[5.45]
 260. Mrs Jean Cameron; The Beauly; The Dancing Dolly[3.58]
 261. Chluinn na mi na h-eòin[3.21]
 262. Fingal's Seat; Johnny Finlay; The Blackbird[2.45]
 263. Seòras Beag[3.33]
 264. Niel Gow's Lament for his second wife[4.47]
 265. Inverness Gathering; Highland Whisky; The Left Handed Fiddler[3.24]
 266. Iain Gow; Hill of the fox[3.17]
 267. Morag Haig Thomas[3.37]
 268. Peter Baillie; Abriachan; Loch Earn; The Waterfall[3.21]
 269. Lament for King George V[4.10]
 270. Highlander's Farewell to Irealnad, Sabhal Iain 'ic Uisdein, Welcome to your feet again, Ciamar a ni mi an dannsa direach, Bedding of the bride, Meal do bhrogan, Crathadh t'aodaich a ghaoil[5.13]
 271. Dòmhnall an Dùin [4.27]
 272. Nighean Donn a' Chuailein Rìomhaich[3.42]
 273. The Handshaker, The Whinney hills of Leitrim, Plight of the Penguin[3.11]
 274. An Gille Dubh Ciar Dubh[2.33]
 275. Cailleach an Airgid/Rachainn a shuiridh air Oighrig[3.11]
 276. Falun aboot, Helium disciples, Braes of Auchtertyre[3.44]
 277. A' Chailin Mhaiseach Dhonn[3.34]
 278. Puirt a-beul [4.27]
 279. Am Buachaille Bàn[4.54]
 280. Shona Macdonald[3.26]
 281. O thoir a nall am Botul[2.57]
 282. Fama Clamosa[3.09]
 283. Siùbhlainn a’ gheamhraidh[4.30]
 284. Ma bhios tu fo mhulad[3.51]
 285. Lia fail, Nighean rua bhàn[4.29]
 286. A' chiad danns'[4.14]
 287. Ailean Dubh à Lòchaidh[1.55]
 288. Mo shùil ad dhèidh[4.27]
 289. Gura mise tha fi mhulad 's mi air tulaich na buaile[2.50]
 290. Nach truagh leat mi 's tu'n Eirinn[3.21]
 291. Duine gun chlì, An gèam[2.36]
 292. Siùbhlainn a’ gheamhraidh[4.38]
 293. Eilean Fraoich nam beann àrd[4.22]
 294. Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn[3.22]
 295. Tobin's Favourite, Danny Anthony's, James Byrne's[3.01]
 296. The Pashmina and the Cromag, Back of the Changehouse, The Famous Ballymote, Quinie fae Rhynie[4.00]
 297. Gura mise tha fo mhulad, Braes of Meilinish[3.47]
 298. Neilidh O'Boyle's Highland, Duloman na Binnt Bui, Sean 'sa cheò[3.30]
 299. Tha biodag aig MacThomais, Siod an dur a thogadh fonn, Faca sibh Màiri Nighean Alasdair[3.16]
 300. Miss Elizabeth Garland[3.57]
 301. Robbie Paterson's, The Marquis of Huntly, Jenna Reid of Quarff[3.25]
 302. Eilean Uibhist mo rùin[3.02]
 303. Fingal's Weeping, Inspector Donald Campbell of Ness, Nighean aig a Chòta Bhuidhe[4.47]
 304. Ray's Classic, Bayydesmond 1, Ballydesmond 2[3.36]
 305. The Long Night, Tar the House, Na goisidich[3.45]
 306. Am Bròn Binn[3.41]
 307. Mrs Ramsay of Barton/Nighean aig a’ Chota Bhuidhe/Jenny ‘s Wedding/Glen &Carl CBC/Irish Reel[5.23]
 308. Farewell my Love and Remember Me/Maili Dhonn[4.07]
 309. A Tune for Morag/Sandra Kirsteen’s Reel/The Fungus Reel[4.53]
 310. Kyle to Strathcarron/The Taransay Fiddle School[4.29]
 311. Essan Cottage/Grainne’s Welcome/The Piper’s Ceilidh[3.38]
 312. The Irish Gigolo/The Back of the Change House/Cairistiona Caimbeul/Ashley’s Strathspey[4.22]
 313. Maighread’s Tune[4.16]
 314. Petticoat Loose/Donald MacLean/Islay ‘s Charms/The Goatherd[5.16]
 315. Heading West, Ashburn House[3.38]
 316. The Wonderful Oban Surrealist[2.09]
 317. Lochaber Theme/Jig/Bheir an t-soraidh seo bhuam/Lochaber Theme /In the Braes/Lochaber Theme[6.13]
 318. An Cruadal a Bh’ann/Dugald Gillespie[4.02]
 319. Haidh-O-Haiream[2.43]
 320. Fear a' Bhàta[2.26]
 321. The Piper's Polka[2.38]
 322. The Clan MacRae Society[4.33]
 323. Sìne Bhàn[2.05]
 324. Tomintianda[3.17]
 325. The Dancing Master[1.56]
 326. Robert Macdonald, Valtos[3.00]
 327. An Linne Dhubh[5.17]
 328. The Old Rustic Bridge[2.35]
 329. Cape Ann[2.30]
 330. Nuair bha mi òg[2.03]
 331. Camustianavaig[2.44]
 332. Macdonald of The Isles March[3.44]
 333. An Ataireachd Ard[2.03]
 334. Margaret Cameron of Pitlochry[2.32]
 335. Fàgail Steòrnabhaigh[5.14]
 336. Hugh Cheape's Salute to the Lone Penguin[3.12]
 337. Oidhche Mhath Leibh[1.53]
 338. Mo chaileag Shuaineartach[2.34]
 339. He ro nighean, ho ro nighean[3.40]
 340. Nach gorach mi gad chaoineadh[2.55]
 341. An t-alltan dubh[3.55]
 342. Fuirich a ribhinn[3.13]
 343. Seòladh dhachaidh[4.43]
 344. O horo mo chailin donn[2.14]
 345. Eilean Sgalpaidh na Hearadh[2.34]
 346. Duanag an t-Seoladair[2.22]
 347. Gruagach dhonn a' bhroillich bhàin[3.34]
 348. Muile nam mor-bheann[3.30]
 349. Gruagach òg an fhuilt bhàin[3.51]
 350. Dhealaich mise nochd ri'm leannan[2.37]
 351. Balaich an iasgaich[2.45]
 352. O luaidh[2.22]
 353. Cùl do chinn[3.07]
 354. Thoir mo shoraidh le dùrachd[2.39]
 355. Amhran do dh’ Aonghas Mac Ailein[3.52]
 356. Bàta Dhomhnaill A Chrògain[1.56]
 357. A Fhleasgaich Ghuanaich[2.39]
 358. Hè na Filibhig[2.06]
 359. Marbhrann do Mhacleòid[6.46]
 360. Saighdear Chaluim Bhàin[2.36]
 361. Dùil ri Rubha an t-Siùmpain Fhaicinn[5.20]
 362. Dh’èirich mi moch mhadainn earraich[1.19]
 363. Bha mi raoir as ‘n Taigh-òsta[2.49]
 364. Ill a bho dhubh[1.33]
 365. An t-Iorram Niseach[3.16]
 366. Thàinig am Post[2.17]
 367. Dà mBeinn I mo Bhádóir[4.38]
 368. Mo Nighean Chruinn Donn air bharraibh nan Tonn[3.36]
 369. Tha Seachdarran air an Adhar[5.24]
 370. The lost feather bonnet, The Quaker's wife[3.28]
 371. Maol Donn [4.16]
 372. Cuach Mhic Ghill’ Anndrais[3.45]
 373. Canntaireachd [2.58]
 374. Ach a Dhòmhnuill ‘ic Sheumais [4.39]
 375. ’Ille Bhàin[2.01]
 376. Tha Mo Bhreacan-sa fo ’n Dìleann [4.55]
 377. The Balkan Hills, Captain Campbell[4.10]
 378. Ruidhleadh Cailleach ris a’ Bhalg/Eadarainn Mòr Ruadh[2.51]
 379. Cumha Alasdair[7.25]
 380. “Ial,Ial,” ars ’ a ’ Chailleach[2.06]
 381. P/M John MacDonald's Exercise, Center's Bonnet, Donella Beaton[3.22]
 382. Winter morning [3.14]
 383. Daybreak; A candle end[2.45]
 384. Steel on ice [2.14]
 385. All Hallows; The hawthorn and the oak; First snows[4.24]
 386. Lagavulin[2.54]
 387. Lagarfljot; Towards a distant shore[2.22]
 388. The guiding light[2.32]
 389. Morning lullaby[1.55]
 390. The golden bough[1.03]
 391. Cave of ice[3.01]
 392. Nordland [1.42]
 393. High above the snowline[2.07]
 394. Cold east winds[1.07]
 395. Evening lullaby[2.34]
 396. Briksdalsbreen; The deep caverns[3.00]
 397. The moon’s rim[3.00]
 398. On Friendship’s shore[3.08]
 399. Shadow of the pines [2.13]
 400. Kellingir[3.18]
 401. In the lamplight[2.24]
 402. Candlemas[3.16]
 403. Edge of day[2.30]
 404. Skye Pioneers[3.22]
 405. Eilean an àigh (Isle of contentment).[3.54]
 406. Imrich nan Eileanach (Emigration of the Islanders)[4.36]
 407. Highland Wedding, Calum Crubach, Cota Mor Ealasaid, Inverinate House, Yett's o' Muchart[5.10]
 408. The Selkirk Settlers [2.51]
 409. 'S gann gun dìrich mi chaoidh (It is unlikely that I will climb again)[4.04]
 410. The Ship's Set[4.26]
 411. Sugar from Trees[4.24]
 412. Cumha Crann nan Teud (Lament for the Harp Key)[4.54]
 413. The Skye Suite[4.56]
 414. The Skye Suite (cont.)[3.30]
 415. Saors' agus Sìth (Freedom and Peace)[3.28]
 416. An t-Eilean (The Island)[4.36]
 417. The Cockney Jocks, The Battle of Waterloo, Flett From Flotta[5.02]
 418. The Grinder, Bobs of Balmoral, The Kitchen Maid[3.15]
 419. Arthur Bignold of Lochrosque, Susan MacLeod, Mrs MacPherson of Inveran[5.39]
 420. Hector the Hero[5.05]
 421. Traditional Reel, Kalabakan, The Famous Bridge (An Drochaid Chliùteach)[3.13]
 422. The Coppermill, Greenwood Side, Siege of Delhi[4.53]
 423. Lucy Cassidy[3.04]
 424. Lament for Donald Duaghal MacKay[5.12]
 425. The Battle of the Somme, Donald MacLean of Lewis[5.05]
 426. Malcolm the Tailor, Kail and Porridge, Mrs MacLeod of Raasay[3.00]
 427. Lochanside[3.40]
 428. O 's fhada bhuainn Anna[3.22]
 429. Tha Fadachd Orm Fhìn[3.13]
 430. Air a leabaidh 's mi m' ònar[3.32]
 431. Dheanainn sùgradh ris an nighinn duibh[2.21]
 432. Gur e mo ghille dùbh dhonn[2.52]
 433. Oich ù is hiùraibh èile[3.19]
 434. Ged is grianach an latha[2.56]
 435. Latha Dhomh 's Mi Siubhal Mòintich[2.11]
 436. Hù ra bho ho[3.39]
 437. A Mhic Iain 'ic Sheumais[4.12]
 438. Mairead nan Cuiread[3.48]
 439. An Cùl Bachalach[3.17]
 440. Turas Dhòmhsa chon na Galldachd[2.59]
 441. Cha bhi mi buan[2.29]
 442. Dh' fhalbh mo rùn 's dh'fhàg e'n cala[3.40]
 443. Seinn o horò seinn[3.19]
 444. Chì mi fada bhuam[2.31]
 445. Sandy Broon's, Arlitrach, Port Sean Seosamh [2.57]
 446. Cha d'fhuair mi'n cadal[2.50]
 447. Tribute to Eamonn Coyne, Kilty Town, Charlie Lennon's[4.26]
 448. Douglas and Fiona Shearer, Sean Nugeant's March[4.18]
 449. A Mhàiri Bhòidheach[3.41]
 450. Fort Charlotte, Hjerdafeld, Laxo Burn[3.39]
 451. The Stirlingshire Militia, The Barn Dance, Roddy C's, Ceilidh Trail Capers [4.05]
 452. Tiarna Mhaigh Eo[5.29]
 453. Puirt a beul[4.23]
 454. Sìleas[3.31]
 455. Donella Beaton, Nelson Mandela's Welcome to the City of Glasgow[3.46]
 456. I ho ro 'sna hug oro eile, Ae fond kiss[6.24]
 457. An t-Alltan Dubh[3.38]
 458. Taobh Loch Lìobhann[3.23]
 459. Creag an Fhraoich[2.41]
 460. Duanag an t-Saighdear[3.58]
 461. On dh’fhàg thu mi ‘s mulad orm[2.38]
 462. ‘S truagh nach robh mi còmhla riut[4.00]
 463. Gur moch rinn mi dùsgadh[4.00]
 464. Puirt a Beul [2.12]
 465. Mo chailin bheag dhonn [4.18]
 466. Eilidh[3.52]
 467. Togail cùrs air Leòdhas [4.11]
 468. Hi ho ro mo nighean donn [3.10]
 469. Tha m’eudail is m’àighear ‘s mo ghràdh[2.59]
 470. ‘S truagh nach do dh’fhuirich mi tioram air tìr[2.48]
 471. Puirt a Beul [2.31]
 472. Dòmhnall nan Dòmhnall[3.31]
 473. ‘S ann a bhruadair mi ’n raoir[2.49]
 474. Scalpaigh bheag mo ghràidh-sa[3.38]
 475. Bha mi raoir le m’ annsachd[2.18]
 476. Thig trì nithean gun iarraidh[4.10]
 477. Mo ghaol òigear a’ chùil duinn[4.12]
 478. Mi caoidh mo ghòraich[3.35]
 479. Seinn o ho ro seinn[2.09]
 480. A' bhean eudach[3.15]
 481. Am buachaille bàn[4.08]
 482. Fearchar Mac Iain Òig[4.18]
 483. Cianalas na Hearadh[3.46]
 484. Alasdair Òg ‘Ic ‘Ic Neacail[1.54]
 485. O ho ro ille dhuinn[3.15]
 486. Voyage[3.58]
 487. Peighinn na h-Iodhlann[3.41]
 488. Flow Gently Sweet Afton[3.41]
 489. Green Fields of Rossbay, Dunmore Lassies[5.32]
 490. The homeless do not seem to drink in here[3.15]
 491. Dr Stephen and Mrs Sheila McCabe[3.03]
 492. A Mhairead Òg[3.11]
 493. An ath-dhoras[4.09]
 494. Atholl Highlanders, Calliope House, Morag's Ceilidh, Boys of Ballymote[2.35]
 495. Calum Sgàire[3.35]
 496. Seudan a' chuain, Chloe's Passion, Nighean na cailliche[2.49]
 497. A' chaileag bheag, The broken reed[4.36]
 498. An t-oighr' òg[3.59]
 499. Chain up the swings[2.41]
 500. John MacDonald of Glencoe, John MacDonald Welcome to South Uist, Inveraray Castle, Jon Roy Stewart, Cockerel in the Creel, Johnnie MacDonald's Reel[7.27]
 501. Ross-shire Volunteers, The Young MacGregor, Lady Loudon, Struan Robertson, Smith of Chilliechassie, Thomson's Dirk[7.51]
 502. Rout of the Lowland Captain[11.29]
 503. Leaving Lunga, Major Manson at Clachantrushal, Bob of Fettercairn, Islay Ball, Sound of Sleat, Brown-haired maid[7.53]
 504. The Red Speckled Bull[12.58]
 505. Clan MacColl, Braes of Castle Grant, Shepherd's Crook, Piper's Bonnet, Smith of Chilliecassie, Cockerel in the creel[7.49]
 506. Lament for MacLeod of Colbeck[16.45]
 507. Knightswood Ceilidh, Pap of Glencoe, Shepherd's Crook, Ewe wi' the crookit horn, The Sheepwife, John Morrison of Assynt House[8.21]
 508. Spaidearachd Bharrach[13.56]
 509. Clan MacColl, Knightswood Ceilidh, Piper's Bonnet, Cabar feidh, Dr MacPhail's Reel, Smith of Chilliecassie[8.11]
 510. Major Manson at Clachantrushal, John MacColl's march to Kilbowie Cottage, Dora MacLeod, Ewe wi' the crookit horn, Man from Glengarry, John MacKechnie's Big Reel[7.59]
 511. Lament for Donald Duaghal MacKay[14.22]
 512. MacLean of Pennycross, Arthur Bignold of Lochrosque, Susan MacLeod, Caledonian Society of London, Mrs MacPherson of Inveran, Rejected Suitor[7.43]
 513. Nameless (Hindro Hindro)[14.42]
 514. ’S i nighean mo ghaoil, an nighean donn òg[3.55]
 515. Gaol nam fear dubh[3.02]
 516. Ho ro mo chuachag [2.52]
 517. Grinder, Amadan Gorach Saighdear, Tune from the Low Country, Brose and Butter[3.10]
 518. Ho mo nighean donn bhòidheach[2.45]
 519. Mo rùn air na maraichean [4.10]
 520. Fhuair mi nead na gurra-guig, Seonaid NicGumaraid, Pog o leannan an fhidleir, Minor reel, Periwig, Air an fheill, Cota Mor Ealasdaid[4.29]
 521. Iain Ghlinn Cuaich [5.00]
 522. Mhic Iain ’ic Sheumais [5.25]
 523. A nighneag a ghraidh[4.14]
 524. Puirt a beul[3.50]
 525. An gille mear/The King of Laois[5.31]
 526. Mrs Ramsay of Barton, Farewell to Ireland, Flogging Reel, High Road to Linton[4.13]
 527. Mhurchaidh Bhig, A Chinn A' Chonais[3.34]
 528. Tha Mi Fo Churam[3.50]
 529. Ochoin A Righ, Gur e Mi Tha Muladach[3.24]
 530. Cathair a' Chuil Chinn[5.48]
 531. An Cluinn Thu, Iain?[4.14]
 532. Dean Cadalan Samhach[3.17]
 533. Gaol An t-Seoladair[5.17]
 534. 'S E Mo Dhuthaich A Dh'fhag Mi[3.29]
 535. Tha Mi Sgith An Fhogairt Seo[5.20]
 536. Thig An Smeorach As t-Earrach[5.06]
 537. Air Dhomh Dusadh Sa Mhadainn[6.10]
 538. Cro Chinntaile[4.36]
 539. Taladh A' Phuilein[5.23]
 540. An Cluinn Thu Mo Nighean Donn[3.03]
 541. Mi 'm Shuidhe M' Onar[3.20]
 542. Oran Dhan Eideadh Gaidhealach[4.31]
 543. Puirt-a-Beul[1.49]
 544. Calum a' Ghlinne[4.05]
 545. Marbhrann do Mhrs. Noble[3.31]
 546. Mo Nighean Dubh[2.49]
 547. Buth Dhomhnaill 'Ic Leoid[4.04]
 548. Moladh Uibhist[4.30]
 549. Oran Do Phrionnsa Tearlach[5.25]
 550. Urnaigh Naomh Francis[3.29]
 551. Turas Dhomhsa chon na Galldachd[3.13]
 552. A Chailin Mheall Thu Mi[3.56]
 553. Puirt a Beul[2.57]
 554. Dh'Fhalbh Mo Bhean Chomainn[5.22]
 555. Centenary Jewel, 71st Highlanders[3.44]
 556. Inspector Donald Campbell of Ness, Old Woman's Dance, Atholl Highlanders, Cameronian Rant[5.05]
 557. Mairi Bhan Og, Miniscus, Michael Grey[4.30]
 558. Dundee City Police Pipe Band, Braemar Gathering[3.20]
 559. Lament for the Dead[11.32]
 560. A Mhoire Mhin-gheal, Fagail Bharraidh, Tom an t-searraich, Break your bass drone, Harris Dance, MacFadden's Reel, Alasdair Fraser's Welcome to Cape Breton, Sheepwife[5.25]
 561. Susan MacLeod, John Roy Stewart, Thomson's Dirk. Willie Murray's Reel[3.53]
 562. Abercairney Highlanders, Lady Loudon, Smith of Chilliechassie[4.28]
 563. Troy's Wedding, Viennese Waltz[3.49]
 564. Murdo's Wedding, Flett from Flotta, Loch Ruan, Battle of Waterloo[3.18]
 565. The Blue Cloud. Mason's Apron[4.18]
 566. Don Chuthaig[3.22]
 567. Helen Scott of Humbie [4.21]
 568. Keil Road[4.43]
 569. Pìbroch on the Mouthorgan[4.47]
 570. To Two Highland Ladies[4.20]
 571. Waltz Quadrille[3.30]
 572. Iain Ghlinn Cuaich[3.07]
 573. Gruagach Òg an Fhuilt Bhàin[2.58]
 574. Gleann Bhaile Chaoil [4.17]
 575. The Dark Island[2.53]
 576. Furan[3.29]
 577. The Inverness Gathering, The Cameron Quickstep,The Cameron Quickstep, Hornpipe[4.55]
 578. In Memory of Herbie MacLeod, The Editor’s Strathspey, The Dusky Meadow, Hey Johnnie, Alex Currie’s Strathspey, Le Petit Cheval Rouge, West Mabou Reel, Kelsae Brig, The Stone Frigate[5.35]
 579. Dickie MacPherson MacDonald, J. Scott Skinner’s Welcome to Inverness[4.20]
 580. Crann-tàra, Munlochy Bridge, John MacLean (Johnny Red-Rory, Washabuck, Cape Breton), Seallaibh Curaigh Eòghainn (Look at Euan’s Coracle), Còta Mòr Ealasaid (Elizabeth’s Big Coat [4.23]
 581. Cabar Fèidh Gu Bràth, John MacDonald’s Welcome to South Uist, Inveraray Castle, The Smith of Chilliechassie[6.35]
 582. The Heroes of St. Valery, My Home Town[3.39]
 583. The Earl of Seaforth’s Salute[12.51]
 584. Alex MacEachern, Strathearn, This is How the Ladies Dance, The Fiddler, Culder’s Rant, Mary Gray, Captain Forbes, John Keith Laing[3.51]
 585. Islay’s Charms, Dr Iain MacAonghais, Mrs MacPherson of Inveran[3.40]
 586. Lochbroom, The Bays of Harris, A Mhoire Mhìn-Gheal [3.42]
 587. Lady Madelina Sinclair, Mrs. Alexander Campbell, Wiseman’s Exercise, The Strathspey King, The Reel King, The Morning Dew, Rakish Paddy, Kail & Pudding[3.42]
 588. Chaneil mo leannan ann an seo, Atlantic Bridge, The Horse with a Heart, Humours of Clonmult, Bealach na Ba, Chasing the Ferry[0.79]
 589. The Munros’ Salute (Fàilte nan Rothach)[6.44]
 590. The waking of the bridegroom (Dùsgadh fir na bainnse)[5.18]
 591. Fhailt na misk (Campbell Canntaireachd vol.2, n°22)[5.47]
 592. Clan Ranald’s Salute (Fàilte Chloinn Raonuill)[11.49]
 593. Sir Ewen Cameron of Lochiel’s Salute (Fàilte Ridire Eòghann Loch Iall)[7.24]
 594. A Prelude (by John MacDonald of Inverness)[6.15]
 595. Lament for the only son (Cumha an Aona Mhic)[10.53]
 596. Balaich an Iasgaich [2.07]
 597. An Eala Bhàn [3.41]
 598. Bhon Chuir Mo Leannan/Dh’falbhainn sgiobalta /Ruidhleadh mo nighean donn [2.33]
 599. Chorra-Ghritheach Dhonn[1.27]
 600. An Ubhal as Àird’ [3.02]
 601. Camanachd Ghlaschu[2.30]
 602. Murt na Ceapaich[4.08]
 603. Barcelona [4.08]
 604. Illean Bithibh Sunndach [1.58]
 605. Fàilte do Eilean Leòdhais[3.39]
 606. Breisleach [3.44]
 607. Ille Chrùbaich Anns a’ Ghleann /’S grinn a’ Chaileag Màiri Anna [2.19]
 608. Àirigh a’ Chulchinn [3.46]
 609. An t-Iasgair[2.59]
 610. Bha Mi Latha Samhraidh[2.07]
 611. Soraidh le Eilean a’ Cheò [3.42]
 612. Maraiche nan Cuantan [2.53]
 613. Miann Cridhe[3.23]
 614. Angela’s Wedding, MacGregor of Ruaro, Jimmy MacKenzie (Stornoway) [3.23]
 615. Asian Tears,Rockin’ Miss Molly, Paddy O’Rafferty’s, Barbara’s Jig[4.39]
 616. Piobaireachd MacLennan, Miss Ashleigh Bell[3.49]
 617. Alexander MacDonald of Heisker’s Farewell to the Monach Light, Barney’s Balmoral, Kalabakan, Lt. Col. D.J.S Murray[4.11]
 618. Brian Stewart (Newtonmore), The Calrossie Pipers [3.23]
 619. The Shores of Loch Ness, The Beating Zone, Cutting Bracken, The Old Wife of the Milldust[5.45]
 620. The Argyllshire Gathering, John MacDonald of Glencoe[3.56]
 621. Highland Harry, Dora MacLeod, Loch Carron, Sandy Cameron [3.53]
 622. The Lament for Mary MacLeod (Cumha Màiri Nighean Alasdair Ruaidh)[11.29]
 623. Big Donald MacPhee, Val Goodman’s Fancy, Paddy’s Leather Breeches[0.79]
 624. Pipe Major John Mackintosh’s Welcome to Ku-ring-gai, Bridget MacKenzie[3.01]
 625. Towerhill Dreams, The Bee Hive, The Boys from Kiltearn, Jake the Snake, The Valellen Piper[4.48]
 626. Pipe Major Norman Gillies, Pipe Major Alasdair Gillies[3.05]
 627. Chaidh na fir a Scathabhaig/Chailin oig a stiuirimiche[2.53]
 628. Pago io vovro: a chiad pòg; the first kiss[4.01]
 629. Chan eil cuimhn’ am[5.10]
 630. Here we go again[4.51]
 631. ‘S mise gam tholadh[5.33]
 632. You misunderstand me[4.45]
 633. Òganaich mo chridhe[4.55]
 634. Suidh san oisean[2.21]
 635. Cesar’s Tree[2.29]
 636. An Còmhradh: Sandra Kerr[3.58]
 637. Cait an robh thu ghealltaire ghallda[4.23]
 638. Gentle Kisses: an darna phòg; the second kiss[2.35]
 639. Faillirinn o ille ghasta[5.48]
 640. Rèidhphort[5.48]
 641. Dìreach nar dithis: an treas pòg; the third kiss[3.04]
 642. Angus MacKinnon of Eigg; MacBeth’s Strathspey; Stornoway Castle [3:41]
 643. Dh’ith na Coin na Maragan; Reel of Tulloch; Muileann Dubh; Cailleach Liadh Ratharsair[3:13]
 644. The Air Tune; Fàg a’ Phìob Bhochd; The Hawk[4:57]
 645. Murachadh Thobha Churraig Dhuibh; Maighdeanan a’ Choire Dhuibh; Cur na Gobhair às a’ Chreig; Chuckie MacLellan’s Reel[3:07]
 646. Roderick MacDonald’s Strathspey; CBCs Glen and Carl; MacFarlane’s Rant; Ciaran Tourish [3:03]
 647. John MacFadyen of Melfort; Dora MacLeod; The Little Cascade[4:11]
 648. Con Cassidy’s; An Ath Bhanais; Jimmy Ward’s Jig; Nighean na Caillich[4:04]
 649. A Thearlaich Òig a’ Chuailein Chiataich; Fear a’ Choire; Mànus Mòr na Guaille; Fìre Faire ([3:27]
 650. Essan Cottage; The St Valery Pipes; Coinneach air an Stiùir[3:43]
 651. Highland Harry; Back of the Change House; Dan J Campbell’s Reel; Stumpie[3:14]
 652. Luinneag Mhic Leòid; Chloe’s Passion; Co Ni Mire ri Màiri; Highland Jig [4:02]
 653. Kantara to El Arish; Ewe With The Crooked Horn; Sandy Cameron; The Flaggon[4:19]
 654. Òran Mòr Mhic Leòid; Maidean Dubh’ an Donais; Nach Dannsadh am Ministear[4:00]
 655. Buntata’s Sgadain; Jonnie Sullivan’s Reel; Sir Ronald MacDonald’s Reel; Mary MacDonald’s Reel[3:01]
 656. Fr Eugene’s Welcome to Cape North; Goose Cove; Larry and Eleanor Parks[4:38]
 657. The Maids in the Green; Bill Lamey’s Jig; Connaughtman’s Rambles [3:10]
 658. Dhanns i Leam, a Mhaighdeann Bhrèagha; South Uist Golf Club; A-null Thar nan Eileanan Dh’ Ameireagaidh Gun Tèid Sinn or Over The Isles To America; The Lads of Mull[3:16]
 659. Spark’s Rant[5:07]
 660. Go To Berwick[4:55]
 661. Karuna[5:22]
 662. Cow Hill [4:54]
 663. Quicksteps[4:23]
 664. Nighean na Cailliche[4:17]
 665. MacDonald of the Isles[5:05]
 666. Rusty Gully[3:56]
 667. Castle Stalker[3:17]
 668. Loudon[3:35]
 669. Loch Bee[5:27]
 670. Màl na Mara [3:13]
 671. Tha m’eudail Is m’ aighear ‘s mo ghràidh [3:36]
 672. Fear a’ Bhàta [4:22]
 673. Sabhal Iain ‘Ic Ùisdean [2:08]
 674. ‘S fhada leam an oidhche gheamhraidh [4:24]
 675. Òran Cladaich [3:08]
 676. Mhòrag, leat shiùbhlainn [3:06]
 677. Puirt a Beul [2:15]
 678. Cànan nan Gàidheal[3:36]
 679. Mi le m’ uilinn air mo ghlùin [3:01]
 680. Plòidh le Puirt [1:52]
 681. Eilean a’ Cheò [3:14]
 682. Aodann Strathbhàin [4:01]
 683. Ars an Gobha “Fuiricheamaid” [1:22]
 684. Coisich, a rùin [4:36]
 685. Leanaidh Mi[3.34]
 686. The heaven taught ploughman[4.04]
 687. Gaol a' chìobair[3.47]
 688. An tobar bhìnn[3.50]
 689. Rèiteach Mòir Bhàin[4.34]
 690. The Ryman Waltz[3.42]
 691. Am pìobaire misgeach[4.14]
 692. Tràigh Iar[4.06]
 693. Mo ghaol-sa dìomhair[4.11]
 694. The fiddler's march[3.43]
 695. Barraigh Ghràdhach[3.36]
 696. Albert Lee's Welcome to the Isle of Skye[3.39]
 697. Kate Martin's Waltz (2012)[3.57]
 698. Calum Lamont (Reel)[2.29]
 699. The Clappers (Pipe Jigs)[3.04]
 700. Afghanistan (Lament)[3.55]
 701. Barn Dance (2/4 Marches)[3.23]
 702. Lonesome Eyes (Slow Air)[4.37]
 703. Gneil's Welcome To Strathnaver (6/8 March)[4.38]
 704. Malcolm Ferguson (Waltz)[2.53]
 705. 3/4 & 4/4 Pipe Marches[3.01]
 706. An t-Eilean Muileach (The Isle of Mull) (Slow Gaelic Air)[3.16]
 707. Gaelic Medley (Slow Waltzes)[3.55]
 708. Gaelic Country[2.54]
 709. Two Broken Hearts (Slow Sad Gaelic Airs)[3.13]
 710. Mar A Tha (The Way Things Are) (Slow Gaelic Air)[3.36]
 711. Macleods' Reels[2.52]
 712. The Inevitable Journey (Reel)[2.30]
 713. Stella's Courage (Slow Air)[2.18]
 714. Fàilt' air Rubha Bhatairnis[2:42]
 715. Gruagach òg an fhuilt bhàin[4:34]
 716. An eala bhàn[2:54]
 717. A nighean bhuidhe bhàin[4:03]
 718. Air fail il ò ro mo Mhàiri bhàn[3:02]
 719. 'S cian nan cian bho dh'fhàg mi Leòdhas[4:55]
 720. Calum Beag[2:04]
 721. Òran Chiorstaidh Bhruis[2:20]
 722. Sìne Chaluim Bhàin[3:09]
 723. Duanag a' chìobair[2:52]
 724. Tiugainn leam thar sàile[2:46]
 725. Cumha an t-seana Ghàidheil[2:59]
 726. Gillean Ghleann Dail[2:58]
 727. Far an robh mi' n raoir[4:04]
 728. Mo rùn-s' a' mhaighdeann[2:54]
 729. The Road to Laggan[4.15]
 730. Eb Jigs[4.01]
 731. Coll and Emily's[5.06]
 732. Hornpipes[4.33]
 733. The Wedding Jigs[3.24]
 734. Ivan's Waltz[3.56]
 735. Roderick MacDonald[3.52]
 736. Strathspeys and Reels[4.17]
 737. Meg MacRae[5.06]
 738. The Primrose Lass[3.44]
 739. Glasgow The Caring City[3.18]
 740. Moscardini's Salute (Saluto di Givanni)[3.14]
 741. Maighstir Seumas MacNeil/Niall MacNeil of Leanish/The Maestro's March[4.47]
 742. The Vital Spark[3.14]
 743. The Poet's Lament[2.56]
 744. John Nicolson's March to Freedom/The Leper's Bell/Kenny MacDonald of Cromwell Street[3.44]
 745. Lorna Kay[3.18]
 746. The Doctor's Dream/Clarence the Conqueror/Pierre's Salute to the South Uist Guards[3.16]
 747. Michael Marra[3.52]
 748. Bon Ton Cèilidh[3.58]
 749. Marion Douglas's Waltz[3.27]
 750. Beneath the Wings of Grace[3.53]
 751. Laoich Festubert (The Heroes of Festubert)[4.09]
 752. Cha tig Mòr mo bhean dhachaigh[2.38]
 753. Mo Mhàiri mhin[4.24]
 754. Thàinig maor na mo dhàil[4.56]
 755. Croc nan Craobh[3.22]
 756. A nochd gur faoin mo chadal dhomh[4.04]
 757. Ged is socrach mo leaba[3.02]
 758. Fàgail Ghlaschu[5.56]
 759. Latha dhomh sa Chuilthionn chreagach[2.48]
 760. Màiri nighean Alasdair (Gaol na h-Òige)[4.20]
 761. Tìr mo ghràidh[4.10]
 762. Thoir an t-soraidh seo bhuam[3.13]
 763. A Pheigi a ghràidh[4.46]
 764. Pòg aon oidhche earraich[3.20]
 765. [00:20]
 766. [03:37]
 767. [00:17]
 768. [04:08]
 769. [03:45]
 770. [04:27]
 771. 'S i a' Ghàidhlig mo roghainn[3.47]
 772. Mairead Òg[3.10]
 773. Eilidh[4.12]
 774. An Oiteag Uibhisteach[5.08]
 775. Nam faighinn gille ri cheannach[6.30]
 776. Tog dhiot an cadal is tionndaidh rium[3.12]
 777. Mo bhean chomain[4.01]
 778. Mo nighean donn a' chùil rèidh[4.07]
 779. Air Èirinn chan innsinn cò i[3.39]
 780. Ho ro Dòmhnall Criomanach[1.14]
 781. Mhàiri Laghach[4.34]
 782. Chan òl mi deur tuilleadh[5.17]
 783. Gàradh nan Ròs[6.46]
 784. Gog, gog aig a' choileach[2.26]
 785. O luaidh[3.35]
 786. The Flyer[3:18]
 787. The Mira River Waltz[3:30]
 788. Tears on Tràigh Mhòr[3:20]
 789. Leaving Church Bay[3:19]
 790. From Braes to the Bayou[3:38]
 791. The Fiddler’s Farewell[3:38]
 792. The Weicker Man[3:31]
 793. The Rose that Never Fades[3:34]
 794. Cèilidh Dance Set[4:44]
 795. An Angel Weeps Tonight[3:48]
 796. The Great Glen Breakdown[3:11]
 797. Lament for the Band of Brothers[3:31]