• en
 • ga

Maeve MacKinnnon: Fo Smuain

Fo Smuain

Maeve, from Barra, is wonderfully natural singer

Description

National Mod Gold medallist Maeve's first album. It features a great blend of traditional Gaelic songs with very tasteful backing from great musicians including Blair Douglas, Dougie Pincock and Stevie Lawrence.

Biography

One of two talented Gaelic singers bearing the same name, Maeve is from the Isle of Barra where she grew up steeped in the rich musical traditions associated with that island. She is now based in Glasgow where she works as a teacher in Gaelic medium education. According to Michael Marra, “ Maeve has a very happy sincerity in her delivery and a flourish of colours in her voice.”

Maeve MacKinnnon: Fo Smuain

Fo Smuain

Clàr tlachdmhor le seinneadair à Eilean Bharraigh

Description

‘Sann à Barraigh a tha Maeve ach tha i an diugh a teagasg ann an Glaschu. Tha guth breagha tlachmhor aice agus se taghadh de dh’òrain sònraichte a th’aice air a’ chlàr seo.

Biography

‘Sann à Barraigh a tha Maeve ach tha i an diugh a' teagasg ann an Glaschu. Tha guth breagha tlachmhor aice agus se taghadh de dh’òrain sònraichte a th’aice air a’ chlàr seo.

Track Listing

 1. Oran Chaluim Sgaire[]
 2. Ailean Duinn[]
 3. Fath mo mhulaid a bhith ann[]
 4. Soraidh bhuam gu Eilean Bharraigh[]
 5. Puirt a beul[]
 6. Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe[]
 7. Sheol mo run[]
 8. Co ni mire rium?[]
 9. Oran do Eilean Mhiughlaidh[]
 10. Disathuirne ghabh mi mulad[]
 11. Ochoin a Righ gur e mi tha muladach[]
 12. 'S toigh leam an ciobair[]
 13. Gur e mis' tha gu tinn[]