• en
 • ga

Mackenzie: Camhanach

Camhanach

A beautiful album by sisters Fiona, Gillian & Eilidh from Gress on the Isle of Lewis

Description

Three talented sisters from the Isle of Lewis combine in Mackenzie. Eilidh won the coveted National Mod Gold Medal in 1987. She recorded an album on Temple Records entitled Eideadh an Sgeulachd and later became a member of Mac-talla. Gillian, also a National Mod Gold Medalist has performed extensively as a solo singer, and in duo with Eilidh, over the years. She now lives and works in Edinburgh where she is a solicitor. Fiona is a member of the Highland-based traditional band Anam. Her singing can also be heard on two albums with the band Seelyhoo, which includes the Wrigley Sisters from Orkney, Sandy Brechin, and Jim Walker of Ceolbeg.

Visit the Mackenzie website

Biography

Mackenzie is a Gaelic vocal group of three sisters Eilidh, Gillian and Fiona Mackenzie from Gress, on the east coast of Lewis. They have performed as soloists, as duos and as lead vocalists in other bands including Mac-Talla, Seelyhoo and Anam but only began to sing publicly as a trio in 1996. Their first album, Camhanach, won critical acclaim both here in Scotland and abroad and since the release of their second album they have collectively and individually become some of Scotland's most respected and sought after Gaelic singers.

Much of the group's unique sound is due to the close harmonies that they wrap around their songs but also because a lot of their material is self-penned. They will captivate an audience with their singing by displaying the haunting and often aching beauty of their songs, whether that song is hundreds of years old or newly-composed. They also enjoy performing fiestier sets together with traditional waulking songs and puirt-a-beul.

Mackenzie: Camhanach

Camhanach

Clàr àlainn le triùir pheathraichean à Eilean Leòdhais

Description

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais. Tha iad air seinn mar aon-neach, càraid agus mar phrìomh sheinneadairean ann an còmhlain eile nam measg Mac-Talla, Seelyhoo agus Anam, ach cha do thòisich iad a’ seinn còmhla gu poblach gu 1996. Fhuair a’ chiad chlàr aca, Camhanach, moladh mòr ann an Alba agus thall thairis, agus bhon a chaidh an dàrna clàr aca fhoillseachadh tha iad mar sheinneadairean Gàidhlig fa leth agus mar chòmhlan air urram mòr a chosnadh agus tha iarrtas mòr orra air feadh Alba.

’S e aon de na h-adhbharan as motha gun cluinnear ceòl cho sònraichte aig a’ chòmhlan, a’ cho-sheirm dhlùth a tha fighte sna h-òrain aca, agus cuideachd a’ cur ris seo tha mar sgrìobh iad fhèin tòrr den stuth aca. Bidh an luchd-èisteachd tric air am beò-ghlacadh le an seinn a tha a’ cur an cèill bòidhchead thiamhaidh agus uaireannan phiantail nan òran, às bith an e òran a tha ceudan bhliadhnaichean a dh’aois no òran ùr a th’ ann. Tha e a’ còrdadh riutha cuideachd a bhith a’ seinn taghadh òran nas beothaile, le òrain luaidh thraidiseanta agus puirt-a-beul.

Biography

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais. Tha iad air seinn mar aon-neach, càraid agus mar phrìomh sheinneadairean ann an còmhlain eile nam measg Mac-Talla, Seelyhoo agus Anam, ach cha do thòisich iad a’ seinn còmhla gu poblach gu 1996. Fhuair a’ chiad chlàr aca, Camhanach, moladh mòr ann an Alba agus thall thairis, agus bhon a chaidh an dàrna clàr aca fhoillseachadh tha iad mar sheinneadairean Gàidhlig fa leth agus mar chòmhlan air urram mòr a chosnadh agus tha iarrtas mòr orra air feadh Alba.

’S e aon de na h-adhbharan as motha gun cluinnear ceòl cho sònraichte aig a’ chòmhlan, a’ cho-sheirm dhlùth a tha fighte sna h-òrain aca, agus cuideachd a’ cur ris seo tha mar sgrìobh iad fhèin tòrr den stuth aca. Bidh an luchd-èisteachd tric air am beò-ghlacadh le an seinn a tha a’ cur an cèill bòidhchead thiamhaidh agus uaireannan phiantail nan òran, às bith an e òran a tha ceudan bhliadhnaichean a dh’aois no òran ùr a th’ ann. Tha e a’ còrdadh riutha cuideachd a bhith a’ seinn taghadh òran nas beothaile, le òrain luaidh thraidiseanta agus puirt-a-beul.

Track Listing

 1. Sheila Gordon of Weem[1:57]
 2. Tha fadachd cian do ghaoil orm[2:21]
 3. 'S truagh nach d'rugadh dall mi[4:28]
 4. Hai-o eadaraibh o[4:02]
 5. Ho-ro 's toigh leam fhìn thu[4:36]
 6. Waulking Song Set (Togaibh fonn an drasda/Beir Soiridh, soiridh bhuam/Fa rithill o ho)[3:46]
 7. Buaidh na bàrdachd[3:17]
 8. A' fàgail Ghriais[3:54]
 9. Haghaidh o, haghaidh o[1:21]
 10. Chi mi thallad[4:25]
 11. Is e cho prìseil dhomh[5:33]
 12. A' fighe le feur[2:12]
 13. Leabaidh Naoimh Aula[7:35]