• en
 • ga

Mackenzie: Fama Clamosa

Fama Clamosa

The second release by Mackenzie, a Gaelic vocal group of three sisters Eilidh, Gillian and Fiona Mackenzie from Gress

Description

CURRENTLY ONLY AVAILABLE AS A DOWNLOADABLE ALBUM OR AS INDIVIDUAL TRACKS

Mackenzie's second disc of Gaelic song for Macmeanmna opens unconventionally with their own title track, which has a Latin refrain and a distinctly African lilt in the tune.

The sisters - Fiona, Eilidh and Gillian - revert to more customary business on a pleasing mixture of their own songs and contemporary arrangements of traditional Gaelic material, framed by discreet but emphatic accompaniments on keyboards, guitar, harp and percussion.

Their expressive harmony singing is delightful on all of this material, and nowhere more so than on Eilean Fraoich nam beann ard, a heartfelt closing tribute to their native Lewis."  Kenny Mathieson, The Scotsman

Biography

Mackenzie is a Gaelic vocal group of three sisters Eilidh, Gillian and Fiona Mackenzie from Gress, on the east coast of Lewis. They have performed as soloists, as duos and as lead vocalists in other bands including Mac-Talla, Seelyhoo and Anam but only began to sing publicly as a trio in 1996. Their first album, Camhanach, won critical acclaim both here in Scotland and abroad and since the release of their second album they have collectively and individually become some of Scotland's most respected and sought after Gaelic singers.

Much of the group's unique sound is due to the close harmonies that they wrap around their songs but also because a lot of their material is self-penned. They will captivate an audience with their singing by displaying the haunting and often aching beauty of their songs, whether that song is hundreds of years old or newly-composed. They also enjoy performing fiestier sets together with traditional waulking songs and puirt-a-beul.

Mackenzie: Fama Clamosa

Fama Clamosa

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais

Description

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais. Tha iad air seinn mar aon-neach, càraid agus mar phrìomh sheinneadairean ann an còmhlain eile nam measg Mac-Talla, Seelyhoo agus Anam, ach cha do thòisich iad a’ seinn còmhla gu poblach gu 1996. Fhuair a’ chiad chlàr aca, Camhanach, moladh mòr ann an Alba agus thall thairis, agus bhon a chaidh an dàrna clàr aca fhoillseachadh tha iad mar sheinneadairean Gàidhlig fa leth agus mar chòmhlan air urram mòr a chosnadh agus tha iarrtas mòr orra air feadh Alba.

’S e aon de na h-adhbharan as motha gun cluinnear ceòl cho sònraichte aig a’ chòmhlan, a’ cho-sheirm dhlùth a tha fighte sna h-òrain aca, agus cuideachd a’ cur ris seo tha mar sgrìobh iad fhèin tòrr den stuth aca. Bidh an luchd-èisteachd tric air am beò-ghlacadh le an seinn a tha a’ cur an cèill bòidhchead thiamhaidh agus uaireannan phiantail nan òran, às bith an e òran a tha ceudan bhliadhnaichean a dh’aois no òran ùr a th’ ann. Tha e a’ còrdadh riutha cuideachd a bhith a’ seinn taghadh òran nas beothaile, le òrain luaidh thraidiseanta agus puirt-a-beul.

Biography

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais. Tha iad air seinn mar aon-neach, càraid agus mar phrìomh sheinneadairean ann an còmhlain eile nam measg Mac-Talla, Seelyhoo agus Anam, ach cha do thòisich iad a’ seinn còmhla gu poblach gu 1996. Fhuair a’ chiad chlàr aca, Camhanach, moladh mòr ann an Alba agus thall thairis, agus bhon a chaidh an dàrna clàr aca fhoillseachadh tha iad mar sheinneadairean Gàidhlig fa leth agus mar chòmhlan air urram mòr a chosnadh agus tha iarrtas mòr orra air feadh Alba.

’S e aon de na h-adhbharan as motha gun cluinnear ceòl cho sònraichte aig a’ chòmhlan, a’ cho-sheirm dhlùth a tha fighte sna h-òrain aca, agus cuideachd a’ cur ris seo tha mar sgrìobh iad fhèin tòrr den stuth aca. Bidh an luchd-èisteachd tric air am beò-ghlacadh le an seinn a tha a’ cur an cèill bòidhchead thiamhaidh agus uaireannan phiantail nan òran, às bith an e òran a tha ceudan bhliadhnaichean a dh’aois no òran ùr a th’ ann. Tha e a’ còrdadh riutha cuideachd a bhith a’ seinn taghadh òran nas beothaile, le òrain luaidh thraidiseanta agus puirt-a-beul.

Track Listing

 1. Fama Clamosa[3.09]
 2. Siùbhlainn a’ gheamhraidh[4.30]
 3. Ma bhios tu fo mhulad[3.51]
 4. Lia fail, Nighean rua bhàn[4.29]
 5. A' chiad danns'[4.14]
 6. Ailean Dubh à Lòchaidh[1.55]
 7. Mo shùil ad dhèidh[4.27]
 8. Gura mise tha fi mhulad 's mi air tulaich na buaile[2.50]
 9. Nach truagh leat mi 's tu'n Eirinn[3.21]
 10. Duine gun chlì, An gèam[2.36]
 11. Siùbhlainn a’ gheamhraidh[4.38]
 12. Eilean Fraoich nam beann àrd[4.22]
 13. Chaidh na fir a Scathabhaig/Chailin oig a stiuirimiche[2.53]