• en
 • ga

Màiri Sìne Chaimbeul: Thall an Loch Aillse

Thall an Loch Aillse

Màiri Sìne's debut album, Back in Lochalsh

Description

This is Màiri Sìne's long-awaited debut CD and its will delight her many admirers. She is one of the nation's foremost singers and tradition bearers.

“Màiri Sìne Campbell is someone who lives life to the full and makes her music likewise. Her love of Gaelic songs, especially from Lochalsh and Kintail, is infectious and her singing is all about sharing the song, whether it be on stage with an audience, in the classroom with her students or in ‘uairean beag na maidne’ at a cèilidh. Each song on this album has a history, a story, a connection, a real life of its own for Màiri Sìne, and her performances are the more compelling for it. A Mod Gold Medallist with a deserved reputation for traditional unaccompanied Gaelic singing, her alter ego as a member of the Big Field Blues Band in Plockton secretly enjoyed the making of this album, working with some of Scotland’s finest young musicians to create fresh, new settings for some glorious songs. Tha mi an dòchas gun còrd an clàr ruibh” - Mary Ann Kennedy, Producer

Biography

Màiri Sìne Campbell comes from Plockton in Wester Ross. She is employed as a lecturer in the Gaelic college, Sabhal Mòr Ostaig, in the Isle of Skye where she teaches courses in Gaelic, the Gaelic Arts, and Traditional Culture. She has been singing most of her life in a variety of styles, ranging from Gaelic and Scottish folksong to jazz. In 1992, she won the Gold Medal for Traditional Singing at the Royal National Mod in Oban and has performed in many venues in the UK and Ireland, as well as being an invited judge and performer at both the Toronto and American Mods. She has an extensive repertoire of Gaelic songs and traditional stories.

In addition to her singing, she has had several Gaelic books for children of various age groups published, the most recent being one for 14 - 17 year olds, and has written scripts for Gaelic programmes on television and radio. At one time, she was a member of a Gaelic Repertory Theatre Company, Fir-chlis, which performed all over the Highlands and Islands of Scotland.

Màiri Sìne Chaimbeul: Thall an Loch Aillse

Thall an Loch Aillse

Clàr ùr tarruingeach le Màiri Sìne

Description

‘S ann às a’ Phloc ann an Taobh Siar Rois a tha Màiri Sìne Chaimbeul. Tha i na h-òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach far am bi i a’ teagasg chùrsaichean ann an Gàidhlig, na h-Ealainean Gàidhlig agus Cultar Traidiseanta. Tha i air a bhith a’ seinn a’ mhòr-chuid dhe a beatha ann an iomadach stoidhle, eadar seinn dhùthchasach na Gàidhlig ’s na h-Alba agus jazz. Ann an 1992 bhuannaich i Bonn Òr an t-Seann Nòis anns an Òban agus tha i air seinn ann an iomadach àite anns an UK agus Èirinn, cho math ri bhith na breitheamh aig Mòdan ann an Toronto agus Ameireagaidh.

A thuilleadh air an t-seinn aice, tha Màiri Sìne air grunnan leabhraichean chloinne a sgrìobhadh do dhiofar aoisean, am fear mu dheireadh do chlann eadar 14 ’s 17, agus tha i air sgriobtaichean a sgrìobhadh airson prògraman Gàidhlig air telebhisean agus rèidio. Bha i uaireigin anns a’ Chompanaidh Theatre, Fir-chlis, a bha a’ cur air dealbhan-cluiche air fead na Gàidhealtachd agus nan Eileanan.

Biography

S ann às a’ Phloc ann an Taobh Siar Rois a tha Màiri Sìne Chaimbeul. Tha i na h-òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach far am bi i a’ teagasg chùrsaichean ann an Gàidhlig, na h-Ealainean Gàidhlig agus Cultar Traidiseanta. Tha i air a bhith a’ seinn a’ mhòr-chuid dhe a beatha ann an iomadach stoidhle, eadar seinn dhùthchasach na Gàidhlig ’s na h-Alba agus jazz. Ann an 1992 bhuannaich i Bonn Òr an t-Seann Nòis anns an Òban agus tha i air seinn ann an iomadach àite anns an UK agus Èirinn, cho math ri bhith na breitheamh aig Mòdan ann an Toronto agus Ameireagaidh.

A thuilleadh air an t-seinn aice, tha Màiri Sìne air grunnan leabhraichean chloinne a sgrìobhadh do dhiofar aoisean, am fear mu dheireadh do chlann eadar 14 ’s 17, agus tha i air sgriobtaichean a sgrìobhadh airson prògraman Gàidhlig air telebhisean agus rèidio. Bha i uaireigin anns a’ Chompanaidh Theatre, Fir-chlis, a bha a’ cur air dealbhan-cluiche air fead na Gàidhealtachd agus nan Eileanan.

Track Listing

 1. Mhurchaidh Bhig, A Chinn A' Chonais[3.34]
 2. Tha Mi Fo Churam[3.50]
 3. Ochoin A Righ, Gur e Mi Tha Muladach[3.24]
 4. Cathair a' Chuil Chinn[5.48]
 5. An Cluinn Thu, Iain?[4.14]
 6. Dean Cadalan Samhach[3.17]
 7. Gaol An t-Seoladair[5.17]
 8. 'S E Mo Dhuthaich A Dh'fhag Mi[3.29]
 9. Tha Mi Sgith An Fhogairt Seo[5.20]
 10. Thig An Smeorach As t-Earrach[5.06]
 11. Air Dhomh Dusadh Sa Mhadainn[6.10]
 12. Cro Chinntaile[4.36]
 13. Taladh A' Phuilein[5.23]