• en
 • ga

Glasgow Gaelic Musical Association: Slighe an Airgid

Slighe an Airgid

Gaelic choral singing at its very best

Description

This album by one of Scotland's top Gaelic choirs features songs delightfully arranged by their conductor, Kenneth Thomson

Biography

Kenneth Thomson joined the Glasgow Gaelic Musical Association in 1968 as a member of the bass section. 40 years later he is celebrating his long-term membership of the choir, and another significant milestone as the choir’s conductor for the past 25 years.

Kenneth is a Mòd Gold Medallist and a very talented musician. All the songs on this album have been arranged by him during his successful years at the helm, in which time the choir has won the coveted top prize - the Lovat and Tullibardine Shield - at the National Mòd on 4 occasions. Although he says he has ‘little chance’ of beating the record of one his predecessors - J Norman McConochie - who spent 47 years as conductor of ‘the GG’, Kenneth shows no sign of slowing down, and is one of the most popular figures on the Gaelic music scene. Here’s to the next 25!

Glasgow Gaelic Musical Association: Slighe an Airgid

Slighe an Airgid

Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu

Description

Biography

Track Listing

 1. Balaich an Iasgaich [2.07]
 2. An Eala Bhàn [3.41]
 3. Bhon Chuir Mo Leannan/Dh’falbhainn sgiobalta /Ruidhleadh mo nighean donn [2.33]
 4. Chorra-Ghritheach Dhonn[1.27]
 5. An Ubhal as Àird’ [3.02]
 6. Camanachd Ghlaschu[2.30]
 7. Murt na Ceapaich[4.08]
 8. Barcelona [4.08]
 9. Illean Bithibh Sunndach [1.58]
 10. Fàilte do Eilean Leòdhais[3.39]
 11. Breisleach [3.44]
 12. Ille Chrùbaich Anns a’ Ghleann /’S grinn a’ Chaileag Màiri Anna [2.19]
 13. Àirigh a’ Chulchinn [3.46]
 14. An t-Iasgair[2.59]
 15. Bha Mi Latha Samhraidh[2.07]
 16. Soraidh le Eilean a’ Cheò [3.42]
 17. Maraiche nan Cuantan [2.53]
 18. Miann Cridhe[3.23]